Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 28/04/2020 tại trụ sở Công ty, khu kinh té cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Quý vị tham khảo Giấy mời họp và các tờ trình dưới đây