Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG:
Trụ sở chính: Nhà máy ô tô Giải Phóng
Địa chỉ          : Khu kinh tế Cửa Khẩu, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang
Điện Thoại   : (+84 – 219) 3882204
Fax                 : (+84 – 219) 3882121
Email:    giaiphong.motor@gmail.com