Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2018.
  2. Ngày tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Dự kiến): 31/05/2018

Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp trên website của Công ty kể từ ngày 25/04/2018

Trân trọng