Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:GGG
Loại chứng khoán: – Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020