Ký Hợp đồng kiểm toán

Ngày 28/05/2024, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã ký hợp đồng kiểm toán số 2805.01/2024/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính đến ngày 30/06/2024 và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng