Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Ô tô Giải

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/03/2024 Lý do và mục đích: Tham dự cuộc

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023

BCTC tổng hợp quý IV năm 2023 Thuyết minh BCTC quý IV năm 2023 BCTC Q4.2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2023

Báo cáo tài chính bán niên soát xét

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2023Tải xuống