Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023

BCTC tổng hợp quý IV năm 2023 Thuyết minh BCTC quý IV năm 2023 BCTC Q4.2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2023

Báo cáo tài chính bán niên soát xét

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2023Tải xuống

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng ký Hợp đồng kiểm toán

Ngày 29/06/2023, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã ký hợp đồng kiểm toán số 2906.02/2023/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính đến ngày

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Thông báo mời họp

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo mời họp

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022