Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 28/05/2015, Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tới tham dự cuộc họp có sự có mặt của 10 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu của 1.654.396 cổ phần, bằng 17,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ điều 102 bộ luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt nam và điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phải có sự có mặt của cổ đông đại diện quyền sở hữu của trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng không đủ điều kiện để tiến hành.

Công ty sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 vào ngày 18/06/2015.