Thông báo về cuộc họp đại họi đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần thứ nhất)

Ngày 28/04/2020, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Số cổ đông đến tham dự cuộc họp đại diện cho quyền sở hữu 1.493.146 cổ phần, bằng 15.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Công ty triệu tập cuộc họp lần thứ 2 vào ngày 07/05/2020.