Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng

Mã Chứng khoán: GGG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021