Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Ô tô Giải phóng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp đại hội đồng cổ đông 2022: 21/03/2022
  2. Thời gian tổ chức dự kiến: 15/04/2022
  3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở chính Công ty, Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  4. Nội dung cuộc họp:
  • Thông qua báo cáo năm 2021
  • Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
  • Thông qua phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi nợ thành vốn.
  • Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Các hồ sơ, nội dung cụ thể sẽ được gửi kèm Giấy mời họp và đăng tải trên website của Công ty.

Trân trọng