Ngày đăng ký cuối cùng dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Mã  Chứng khoán: GGG

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2019

Mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/05/2019

Đại điểm: Trụ sở chính Công ty, khi kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Giấy mời họp, các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải chi tiết trên website của Công ty: giaiphong.com.vn