Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

  • Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
  • Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  • Nội dung::

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện (Dự kiến): Trong tháng 4 năm 2024

– Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang

– Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối dùng