Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời các cổ đông Công ty tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

  1. Thời gian: Bắt đầu từ 8:00 ngày 25/04/2021
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  3. Nội dung cuộc họp:
  • Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020
  • Kế hoạch SXKD năm 2021
  • Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định về quản trị Công ty Đại chúng

Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp: