Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, cụ thể:

  1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 02/05/2024
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 31/03/2024. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).
  4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

Thông báo mời họp

Báo cáo BKS

Tờ trình tình hình hoạt động 2023 và KHSXKD 2024

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán