Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

      Thời gian:       8h ngày 20 tháng 05 năm 2014

     Địa điểm:        Trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng – Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy – Vị Xuyên _ Hà Giang

Ghi chú:

Giấy mời họp này thay cho thông báo mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời do địa chỉ không chính xác.

Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Công ty  Cổ phần Ô tô Giải Phóng –  phòng 307, số 14 Pháo Đài Láng, Hà nội trước 16h00 ngày 15/05/2014.

Để thuận tiện cho việc tổ chức, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp trước 16:00 ngày 15/05/2014 bằng fax hoặc điện thoại:     Fax: (04)36368023                                                                                    Điện thoại: (04)36368020

Trường hợp quý vị không tham dự trực tiếp đại hội, quý vị có thể ủy quyền cho HĐQT tham dự để thuận tiện cho quá trình tổ chức

Trong trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 10/06/2014. Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2014. Địa điểm tổ chức tại Trụ sở Công ty – Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy – Vị Xuyên – Hà Giang

Tài liệu kèm theo:

Thư mời họp

Tờ trình 2013

Tờ trình 2014

Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền nhóm