Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu GGG

Ngày 01/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã có quyết định số 418/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội:

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu Phổ thông

– Mã chứng khoán: GGG

– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 9.635.456 cổ phiếu

 

Bản công bố thông tin