Quyết định của Sở GDCK Hà nội về việc hủy niêm yết đối với mã chứng khoán GGG

Ngày 25/04/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã có quyết dịnh số 207/QĐ-SGDHN về việ hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ hần Ô tô Giải Phóng (Mã chứng khoán GGG).

– Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 9.635.456 cổ phiếu.

– Ngày hủy niêm yết: 23/05/2014

– Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà nội: 22/05/2014