Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua một số vấn đề:

  1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022
  2. Thông qua phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ
  3. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
  4. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn
  5. Điều chỉnh và rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh
  6. Sửa đổi điều lệ Công ty

Bấm để xem chi tiết Biên bản và Nghị quyết cuộc họp