Biên bản và nghị quyết Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 14/05/2021, tại trụ sở chính, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (Mã chứng khoán: GGG, sàn Upcom) đã được tổ chức. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền: Báo cáo tài chính năm 2020, các báo cáo của HĐQT và BKS, thông qua kế hoạch SXKD năm 2021. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cũng đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020. Quý vị cổ đông tham khảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết đính kèm