Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông tường niên năm 2015

Thông báo mời họp và nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo mời họp 2015

Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2014

Tờ trình kế hoạch năm 2015

Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền theo nhóm