Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng