Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 13/06/2019, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức họp Đại hội đồng cô đông thường niên 2019, thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019