Nghị định 125/2017/NĐ-CP

Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 125/2017/NĐ-CP về việc:  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Nghị định 125/2017/NĐ-CP