Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ dông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng năm 2016

Biên bản họp ĐHCĐ 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016