Đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam hiện đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Chi tiết tại:

https://baochinhphu.vn/de-xuat-keo-dai-thoi-han-ap-dung-nghi-quyet-42-ve-thi-diem-xu-ly-no-xau-102220307143341384.htm