Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khi thải đối với ô tô

Ngày 18/03/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 16/2019/QĐ-TTg về việc quy định áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, cụ thể

  1. Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải với ô tô sử dụng động cơ cháy cưỡng bức và cháy do nén tham gia giao thông:
  • Ô tô tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1
  • Ô tô tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 01/01/2021.
  • Ô tô tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 01/01/2020

2. Đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu: áp dụng Mức 4 kể từ ngày quyết định có hiệu lực

Quyết định 16/2019/QĐ-TTg