Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành

Ngày 07/05/2020, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần thứ 2)

Các cổ đông tham dự họp đại diện cho quyền sở hữu 1.930.628 cổ phần, bằng 20.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

Căn cứ điều lệ Công ty, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành.

Công ty sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 3 vào ngày 13/05/2020