Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng ký Hợp đồng kiểm toán

Ngày 29/06/2023, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã ký hợp đồng kiểm toán số 2906.02/2023/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính đến ngày 30/06/2023 và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng