Bầu chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 -2022

Ngày 10/07/2017, HĐQT Công ty Cổ phần đã họp và bầu ông Nguyễn Cương tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bien bản họp HĐQT

Nghị quyết HĐQT