Công bố thông tin đính chính báo cáo quản trị năm 2020, BCQT bán niên 2021 và cả năm 2021