Cập nhật quy trình triệu hồi sản phẩm

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố bản cập nhật quy trình triệu hồi sản phẩm (Ban hành lần thứ 2 ngày 02/11/2020)

Quy trình triệu hồi sản phẩm (Cập nhật)