Th?ng b?o v? cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n 2013 (l?n 2)

Ng?y 10/08/2013, C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng ?? tri?u t?p cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013 l?n th? 2. T?i tham d? cu?c h?p c? s? c? m?t c?a 23 c? ??ng, ??i di?n cho quy?n s? h?u c?a 4.121.253 c? ph?n, b?ng 44,91% t?ng s? c? ph?n c? quy?n bi?u quy?t c?a C?ng ty. C?n c? ?i?u 102 b? lu?t doanh nghi?p n??c CHXHCN Vi?t nam v? ?i?u 18 ?i?u l? C?ng ty, cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng l?n th? hai ph?i c? s? c? m?t c?a c? ??ng ??i di?n quy?n s? h?u c?a tr?n 51% t?ng s? c? ph?n c? quy?n bi?u quy?t, cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013 l?n th? hai c?a C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? ti?n h?nh.

C?ng ty s? tri?u t?p cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013 l?n th? 3 v?o ng?y 20/08/2013.