Khánh Hòa

Công ty TNHH Minh Sang

Địa chỉ: Km6, Tổ 17 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058 3892839                    Fax: 058 3892839