C?ng ty c? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng qu?ng c?o tr?n s?ng ph?t thanh c?a ??i ti?ng n?i Vi?t Nam

N?m trong k? ho?ch qu?ng b? s?n ph?m ? t? Gi?i Ph?ng, t? ng?y 01 th?ng 6 n?m 2012 GMC tri?n khai ch??ng tr?nh qu?ng c?o s?n ph?m ? t? Gi?i Ph?ng tr?n ??i ti?ng n?i Vi?t Nam.

N?i dung qu?ng b? s?n ph?m s? ???c truy?n th?ng h?ng ng?y t? 11h50 ? 12h00 v? 17h50 ? 18h00 tr?n ??i ti?ng n?i Vi?t Nam tr?n h? ph?t thanh VOV1.