Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

BCTC-kiem-toan-2019-GMCTải xuống

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng

Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 13/06/2019, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức họp Đại hội đồng cô đông thường niên 2019, thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy mời họp

Báo cáo năm 2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 Báo cáo thường niên 2018 Báo cáo quản trị Công ty năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Tên TCPH: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng Mã  Chứng

Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2018 Nghị quyết đại hội cổ đông 2018

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Giấy mời họp Tờ trình KQKD năm 2017 Tờ trình kế hoạch KD năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2018. Ngày tổ chức cuộc họp đại

Báo cáo tổng hợp năm 2017

BCTC năm 2017 đã kiểm toán Thuyết minh BCTC năm 2017 Báo cáo thường niên 2017 Báo cáo tình hình quản trị năm 2017