Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Thông báo mời họp

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo mời họp

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán TNHH Nhân Tâm Việt BCTC tổng hợp năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự họp 2023  

Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo quản trị năm 2022

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2022

Báo cáo quản trị bán niên năm 2022Tải xuống

Công bố thông tin đính chính báo cáo quản trị năm 2020, BCQT bán niên 2021 và cả năm 2021

Đính chính BCQT Công tyTải xuống Bổ sung nghị quyết HĐQTTải xuống