Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp ô tô Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16/07/2014 phê duyệt chiến lược và quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/07/2014 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quyết định 1168/QĐ-TTg

Quyết định 1211/QĐ-TTg