Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốcNhằm thực hiện tách bạch hai chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Nghiij định 71/2017/NĐ-CP, ngày 31/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Cương, Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, kể từ ngày 01/08/2020, Ông Nguyễn Cương thôi làm Tổng Giám đốc Công ty, chỉ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, đồng thời Ông Nguyễn Cương vẫn tiếp tục là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

HĐQT cũng nhất trí cử Ông Phạm Nguyên Hoàng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực từ ngày 01/08/2020 cho đến khi HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới