Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng được cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Ngày 09/04/2020, tổ chức chứng nhận quốc tế BVQA đã cấp Chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 số 2020-QMS-9112 cho Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng áp dụng cho hoạt động Sản xuất, lăp ráp và kinh doanh ô tô.

Từ ngày 27/05/2019, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Sản xuất Lắp ráp Ô tô theo quy định của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.