Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố tỷ lệ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%