Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán TNHH Nhân Tâm Việt

BCTC tổng hợp năm 2022