Tin hoạt động

T?a ?n Nh?n d?n Qu?n Ho?n Ki?m th? l? ??n kh?i ki?n c?a C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng

?Ng?y 13 th?ng 07 n?m 2012, T?a ?n Nh?n d?n qu?n Ho?n Ki?m, Th?nh ph? H? n?i ?? c? th?ng b?o s? 24/2012/TB-TLVA th?ng b?o v? vi?c th? l? v? ?n kinh doanh th??ng m?i theo ??n c?a C?ng ty C? ph?n ? t?