Tin hoạt động

Quyết định đưa vụ án tranh chấp hợp đồng tư vấn và BLPH ra xét xử

Quyết định đưa vụ án tranh chấp hợp đồng tư vấn và BLPH ra xét xử

Ngày 02/03/2013, Tòa án Nhân dân Quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định số 09/2013/QĐST-KDTM về việc đưa vụ án ra xét xử Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm Hà nội đã ra quyết định số 09/2013/QĐST-KDTM đưa ra

T?a ?n Nh?n d?n Qu?n Ho?n Ki?m th? l? ??n kh?i ki?n c?a C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng

?Ng?y 13 th?ng 07 n?m 2012, T?a ?n Nh?n d?n qu?n Ho?n Ki?m, Th?nh ph? H? n?i ?? c? th?ng b?o s? 24/2012/TB-TLVA th?ng b?o v? vi?c th? l? v? ?n kinh doanh th??ng m?i theo ??n c?a C?ng ty C? ph?n ? t?