Tin hoạt động

Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng ký kết Hợp đồng tài trợ vay vốn đối với khách hàng mua xe tải Giải Phóng với Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng

Ngày 21/01/2014, Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng và Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng (VP Bank) đã ký kết hợp đồng tài trợ cho các khách hàng mua xe tả Giải Phóng tại hệ thống phân phối xe tải Giải

Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng tham dự triển lãm ô tô

Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng tham dự triển lãm ô tô

NẰm trong kế hoạch quảng bá, giới thiệu snr phẩm tới khách hàng, CTCP Ô tô Giải Phóng sẽ tham dự triển lãm ô tô Saigon Autotech & Accessories 2014 được MB4-643 tổ chức từ ngày 29/05/2014 đến ngày

C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng tham gia h?i ch? c?ng nghi?p th??ng m?i Qu?c t? Vi?t trung

C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng tham gia h?i ch? c?ng nghi?p th??ng m?i Qu?c t? Vi?t trung

T? ng?y 25/10/2013 ??n ng?y 28/10/2013, C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng ?? tham gia h?i ch? C?ng nghi?p v? Th??ng m?i Vi?t Trung ???c t? ch?c t?i Th?nh ph? H? Giang, t?nh H? Giang how to cure acid

C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng m? r?ng m?ng l??i ??i l?

Nh?m ??p ?ng nhu c?u kh?ch h?ng mau xe t?i Gi?i Ph?ng v? m? r?ng h? th?ng ??i l? ph?n ph?i, C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng ?? thi?t l?p th?m ??i l? ph?n ph?i xe ? t? t?i Gi?i Ph?ng t?i Gia Lai, D?k

Ni?m y?t gi? b?n l? to?n qu?c xe t?i Gi?i Ph?ng 810 kg

C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng xin th?ng b?o gi? b?n l? ni?m y?t to?n qu?c ??i v?i s?n ph?m xe t?i nh? Gi?i Ph?ng 810 kg, T0836 Lo?i xe: -???????? Xe t?i nh? Gi?i ph?ng T0836.FAW-1 s?n xu?t n?m

Qu?ng c?o ? t? Gi?i Ph?ng

computer antivirus softwarediv chief architect premier for sale style="display: none">os x mountain lion 10.8 pricettp://youtu.be/BHRNhM59u

C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng qu?ng c?o tr?n VTV1

C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng qu?ng c?o tr?n VTV1

Th?c hi?n k? ho?ch qu?ng b? th??ng hi?u Gi?i Ph?ng v? s?n ph?m xe t?i Gi?i Ph?ng, C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng ?? th?c hi?n vi?c qu?ng c?o tr?n VTV1 trong n?m 2013. download adobe acrobat 9student

Th?ng b?o v? n?ng c?p website

Th?ng b?o v? n?ng c?p website

N?m trong k? ho?ch qu?ng b? th??ng hi?u Gi?i Ph?ng; nh?m ph?c v? t?t h?n vi?c gi?i thi?u c?c s?n ph?m ? t? Gi?i Ph?ng v? t?o ?i?u ki?n cho c?c kh?ch h?ng, ??i t?c, nh? ??u t? trong vi?c t?m hi?u v?

C?ng ty c? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng qu?ng c?o tr?n s?ng ph?t thanh c?a ??i ti?ng n?i Vi?t Nam

N?m trong k? ho?ch qu?ng b? s?n ph?m ? t? Gi?i Ph?ng, t? ng?y 01 th?ng 6 n?m 2012 GMC tri?n khai ch??ng tr?nh qu?ng c?o s?n ph?m ? t? Gi?i Ph?ng tr?n ??i ti?ng n?i Vi?t Nam. N?i dung qu?ng b? s?n

Quy?t ??nh ho?n phi?n t?a

?Ng?y 23/05/2013, T?a ?n Nh?n d?n Qu?n Ho?n Ki?m ?? ra quy?t ??nh s? 48/2013/Q?ST-KDTM v? vi?c ho?n phi?n t?a x?t x? s? th?m v? ?n kinh doanh th??ng m?i s? th?m th? l? s? 24/2012/KDTMST ng?y