Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 (Lần thứ 1)

Công bố thông tin cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 (Lần thứ nhất)

Báo cáo tái chính đã kiểm toán năm 2016

Bảng cân đối kế toán Báo cáo KQKD Bảng lưu chuyển tiền tệ Thuyế minh báo cáo tài chính

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ dông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng năm 2016 Biên bản họp ĐHCĐ 2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Báo cáo thường niên Công ty năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 28/05/2015, Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tới tham dự cuộc họp có sự có mặt của 10 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu của

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông tường niên năm 2015

Thông báo mời họp và nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Thông báo mời họp 2015 Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2014 Tờ trình kế hoạch năm 2015 Giấy ủy quyền cá

Báo cáo thường niên 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty năm 2014 Báo cáo kiểm toán 2014 Cân đối kế toán 2014 Kết quả kinh doanh Thuyết minh báo cáo tài chính 2014

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu GGG

Ngày 07/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã có thông báo sô 650/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Ô tô Giải Phóng: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Ô