Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013       Thời gian:       8h ngày 20

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

Cân đối kế toán quý I năm 2014 Kết quả kinh doanh quý I năm 2014 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I năm 2014  

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Ngh? quy?t cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013

smart shop your software discounter adobe photoshop cs4 extendeda title="Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ??ng n?m 2013" href="http://giaiphong.com.vn/wp-content/uploads/2013/09/Nghi-quyet-01.2013.pdf"

Th?ng b?o v? cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n 2013 (l?n 2)

Ng?y 10/08/2013, C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng ?? tri?u t?p cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013 l?n th? 2. T?i tham d? cu?c h?p c? s? c? m?t c?a 23 c? ??ng, ??i di?n cho quy?n s? h?u

Th?ng b?o v? cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013

Ng?y 11/07/2013, C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng ?? tri?u t?p cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013. T?i tham d? cu?c h?p c? s? c? m?t c?a 21 c? ??ng, ??i di?n cho quy?n s? h?u c?a

Th?ng b?o m?i h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013

K?nh m?i qu? v? t?i tham d? cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ??ng th??ng ni?n n?m 2013 c?a C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng: Th?i gian:?8h ng?y 11 th?ng 07 n?m 2013 ???a ?i?m:????????Tr? s? C?ng ty C?

B?o c?o t?i ch?nh qu? I n?m 2013

B?o c?o t?i ch?nh qu? I n?m 20133d software for mac

B?o c?o ki?m to?n n?m 2012

best graphic design softwarea href="http://sachgiaoducsom.com/wp-content/uploads/2013/05/Bao-cao-GGG-2012.zip">B?o c?o t?i ch?nh ki?m to?n n?m 2012

Ng?y giao d?ch ??u ti?n c? phi?u ni?m y?t b? sung

Ng?y 07/09/2011, S? Giao d?ch Ch?ng kho?n H? n?i ?? c? th?ng b?o s? 651/TB-SGDHN v? ng?y giao d?ch ??u ti?n c? phi?u ni?m y?t b? sung C?ng ty CP ? t? Gi?i Ph?ng (M?: GGG) cheap downloadable

Trang 3 trên 41234