Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toánTải xuống Báo cáo thường niên năm 2020Tải xuống

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020Tải xuống

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ô tô

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Nhằm thực hiện tách bạch hai chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Nghiij định 71/2017/NĐ-CP, ngày 31/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã họp và thông

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020Tải xuống

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành

Ngày 07/05/2020, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần thứ 2) Các cổ đông tham dự họp đại diện cho quyền sở hữu 1.930.628 cổ phần, bằng

Thông báo về cuộc họp đại họi đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần thứ nhất)

Ngày 28/04/2020, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Số cổ đông đến tham dự cuộc họp đại diện cho quyền sở hữu 1.493.146 cổ phần, bằng

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào hồi 8h00 ngày

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019Tải xuống

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

BCTC-kiem-toan-2019-GMCTải xuống