Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hànhTải xuống

Báo cáo phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thành vốn và thông báo thay đổi số lượng CP

Báo cáo phát hành Cổ phiếu hoán đổi nợ thành vốnTải xuống Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếuTải xuống

Nghị quyết của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thành vốn

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐQTTải xuống

Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022Căn cứ văn bản số 6921/UBCK-QLCB ngày 17/10/2022 về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông

Nghị quyết số 04/2022/HĐQT

Nghị quyết sô 04/2022/HĐQT của HĐQT về việc thông qua phân phối cổ phiếu để hoán đổi nợ Nghị quyết 04/2022/HĐQTTải xuống

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2022

Báo cáo quản trị bán niên năm 2022Tải xuống

Công bố thông tin đính chính báo cáo quản trị năm 2020, BCQT bán niên 2021 và cả năm 2021

Đính chính BCQT Công tyTải xuống Bổ sung nghị quyết HĐQTTải xuống

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố tỷ lệ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% Hồ sơ công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoàiTải xuống

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành CP chuyển đổi nợ

BB-NQ-HDQT-09.05.2022Tải xuống

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức