Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy mời họp

Báo cáo năm 2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 Báo cáo thường niên 2018 Báo cáo quản trị Công ty năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Tên TCPH: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng Mã  Chứng

Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2018 Nghị quyết đại hội cổ đông 2018

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Giấy mời họp Tờ trình KQKD năm 2017 Tờ trình kế hoạch KD năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2018. Ngày tổ chức cuộc họp đại

Báo cáo tổng hợp năm 2017

BCTC năm 2017 đã kiểm toán Thuyết minh BCTC năm 2017 Báo cáo thường niên 2017 Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Nghị quyết 01/2017 của ĐHĐCĐ năm 2017 NQ 02/2017 về kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 (Lần thứ 1)

Công bố thông tin cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 (Lần thứ nhất)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty. Nội dung chi tiết Quý vị tham

Trang 1 trên 41234