Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ