Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022
Căn cứ văn bản số 6921/UBCK-QLCB ngày 17/10/2022 về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về việc phát hành thêm 19.753.133 cổ phiếu để để hoán đổi nợ thành vốn