Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty.

Nội dung chi tiết Quý vị tham khảo tài liệu dưới đây:

Giấy mời họp

Kết quả hoạt động 2016

Kế hoạch SXKD 2017

Danh sách ứng viên HĐQT – BKS